ପ୍ରୋପିଲିନ୍ ଗ୍ଲାଇକଲ୍ |

 • ପ୍ରୋପିଲିନ୍ ଗ୍ଲାଇକଲ୍ |

  ପ୍ରୋପିଲିନ୍ ଗ୍ଲାଇକଲ୍ |

  ● ପ୍ରୋପିଲିନ୍ ଗ୍ଲାଇକଲ୍ ରଙ୍ଗହୀନ ଭିସକସ୍ ସ୍ଥିର ଜଳ ଅବଶୋଷିତ ତରଳ |
  ● CAS ସଂଖ୍ୟା: 57-55-6
  ● ପ୍ରୋପିଲିନ୍ ଗ୍ଲାଇକଲ୍ ଅସନ୍ତୁଳିତ ପଲିଷ୍ଟର ରଜନୀ ପାଇଁ କଞ୍ଚାମାଲ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରେ |
  ● ପ୍ରୋପିଲିନ୍ ଗ୍ଲାଇକଲ୍ ହେଉଛି ଏକ ଜ organic ବ ଯ ound ଗିକ ଯାହା ଜଳ, ଇଥାନଲ୍ ଏବଂ ଅନେକ ଜ organic ବ ଦ୍ରବଣ ସହିତ ଭୁଲ ଅଟେ |