ମିଥାଇଲ୍ ଆସେଟେଟ୍ |

 • ମିଥାଇଲ୍ ଆସେଟେଟ୍ 99% |

  ମିଥାଇଲ୍ ଆସେଟେଟ୍ 99% |

  ● ମିଥାଇଲ୍ ଆସେଟେଟ୍ ହେଉଛି ଏକ ଜ organic ବିକ ଯ ound ଗିକ |
  ● ଦୃଶ୍ୟ: ସୁଗନ୍ଧ ସହିତ ରଙ୍ଗହୀନ ସ୍ୱଚ୍ଛ ତରଳ |
  ● ରାସାୟନିକ ସୂତ୍ର: C3H6O2 |
  ● ଦ୍ରବଣ: ଜଳରେ ସାମାନ୍ୟ ଦ୍ରବୀଭୂତ, ଇଥାନଲ ଏବଂ ଇଥର ପରି ଅଧିକାଂଶ ଜ organic ବ ଦ୍ରବଣରେ ଦୁର୍ବଳ |
  ● ଇଥିଲ୍ ଆସେଟେଟ୍ ମୁଖ୍ୟତ an ଏକ ଜ organic ବ ଦ୍ରବଣ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ଏବଂ କୃତ୍ରିମ ଚମଡା ଏବଂ ଅତର ରଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଏକ କଞ୍ଚାମାଲ |