ପୁରୁଷିକ୍ ଆନ୍ହାଇଡ୍ରାଇଡ୍ |

 • ପୁରୁଷ ଆନ୍ହାଇଡ୍ରାଇଡ୍ 99.5

  ପୁରୁଷ ଆନ୍ହାଇଡ୍ରାଇଡ୍ 99.5

  Room କୋଠରୀ ତାପମାତ୍ରାରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ସହିତ ପୁରୁଷିକ୍ ଆନ୍ହାଇଡ୍ରାଇଡ୍ (C4H2O3) |
  White ଧଳା ଧଳା ସ୍ଫଟିକ |
  ● CAS ସଂଖ୍ୟା: 108-31-6 |
  ଦ୍ରବଣ: ଅଧିକାଂଶ ଜ organic ବ ଦ୍ରବଣରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ଯେପରିକି ଜଳ, ଏସିଟୋନ୍, ବେନଜେନ, କ୍ଲୋରୋଫର୍ମ ଇତ୍ୟାଦି |